Avís legal

 

Propietat intel·lectual

Totes les obres, fotografies i textos de www.tanitart.cat s'elaboren per mitjà complicats processos de producció i per això estan protegides per la llei de propietat intel·lectual. Les obres estan registrades al registre de la propietat intel·lectual de la Generalitat de Catalunya.

Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts d'aquest lloc Web, així com la seva modificació i/o distribució sense citar el seu origen o sol·licitar prèviament autorització. Qualsevol mal ús podrà ser perseguit legalment.

 

Política de privacitat i protecció de dades

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, jo, Paloma Masnou López, li informo de que sóc titular del lloc web www.tanitart.cat. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de la citada Llei, t'informo de les següents dades: La titular d'aquesta pàgina web és la Paloma Masnou López amb DNI 47721314V, amb domicili a Manresa, Barcelona, i correu electrònic de contacte hola@tanitart.cat

 

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús pel lloc web de www.tanitart.cat, confereix la condició de usuari, per la que s'accepten, des de la navegació per les pàgines del lloc web, totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.

Tanitart, garantitza que el tractament de les dades personals s'efectuarà sota nivells de seguretat que impedeixin la seva pèrdua, manipulació o accessos no autoritzats.

Per accedir a determinades funcionalitats del lloc web de la botiga online serà necessari que em facilitis les teves dades personals. A l'incloure la dita informació em garantitzes que és la teva veritable identitat, tota la informació que tu em facilitis es veritable, exacta, actualitzada i completa en el moment en el que em proporciones la informació.

Tota la informació facilitada s'incorporarà a un fitxer responsabilitat de l'empresa Tanitart per a processar comandes de compra, per a facilitar la navegació i compra dels productes Tanitart i per oferir-te informació comercial, publicitaria i/o promocional. Al realitzar una comanda manifestes que estàs d'acord en que pugui emmagatzemar i processar les seves dades personals.

Em comprometo a respectar la confidencialitat de la teva informació de caràcter personal i a garantir l'exercici dels teus drets. Les teves dades personals rebudes seran tractades d'acord amb la Llei Orgànica 15/99 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i demés normativa concordant vigent a Espanya. Com a usuari d'aquest lloc web podràs en tot moment accedir, rectificar i cancel·lar les dades incloses al formulari de registre, per escrit, per mitjà d'un e-mail (hola@tanitart.cat)

 

Ús de la botiga

Com a usuari et sotmets a utilitzar la botiga, els seus serveis i continguts conforme a la legislació vigent, sent tu com a usuari l'únic responsable de l'ús que puguis fer dels mateixos. En el cas de registrar-te, com a usuari et sotmets a proporcionar veritablement les dades facilitades i de mantenir-los actualitzades. Com a usuari has de garantir que tota la informació que proporciones és lícita, real, exacta i veritable, i realitzar un ús lícit dels serveis i continguts de www.tanitart.cat.

A l'accedir a aquest lloc web et converteixes en usuari del mateix i com a tal acceptes les condicions generals publicades a aquest l'avís legal. Jo em reservo el dret a modificar aquestes condicions generals en qualsevol moment, pel que si t'interessa, caldria revisar-les cada vegada que accedeixis al domini.

 

Cookies

En virtut del disposat a la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, t'informo que aquesta pàgina web pot utilitzar cookies quan com a usuari navegues per les seves diferents pantalles. Una cookie és un dispositiu d'emmagatzemament i recuperació de dades dels usuaris d'un lloc web. Durant l'ús de la pàgina web acceptes i autoritzats expressament l'ús de cookies, d'acord amb la política de privacitat.

Al fer clic als botons de Facebook i Twitter, s'envien dades a les empreses de Facebook i Twitter, respectivament. També a l' empresa E-tracker, utilitza cookies per realitzar estadístiques d'ús i consulta de la pàgina web wwww.tanitart.cat.

Recorda que pots configurar el teu navegador web per acceptar, o no, les cookies d'aquest lloc web. Pots escriure'm a hola@tanitart.cat per realitzar qualsevol consulta relacionada amb la política de cookies.

 

 


Aviso legal

  

Propiedad intelectual

Todas las obras, fotografías y textos de www.tanitart.cat se elaboran mediante complicados procesos de producción y por ello están protegidas por la ley de propiedad intelectual. Las obras están registradas en el registro de la propiedad intelectual de la Generalitat de Catalunya.

Se prohíbe la reproducción total o parcial de los contenidos de este sitio Web, así como su modificación y/o distribución sin citar su origen o solicitar previamente autorización. Cualquier maluso podrá ser perseguido legalmente.

 

Política de privacidad y protección de datos

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, yo, Paloma Masnou López, te informo de que soy titular del website www.tanitart.cat. De acuerdo con la exigencia del artículo 10 de la citada Ley, te informo de los siguientes datos: La titular de esta página web es Paloma Masnou López con DNI 47721314V, con domicilio en Manresa, Barcelona, y correo electrónico de contacto hola@tanitart.cat

 

Usuario y régimen de responsabilidades

La navegación, acceso y uso por el website de Tanitart, confiere la condición de usuario, por la que se aceptan, desde la navegación por las páginas de www.tanitart.cat, todas las condiciones de uso aquí establecidas sin perjuicio de la aplicación de la correspondiente normativa de obligado cumplimiento legal según el caso.

Tanitart, garantiza que el tratamiento de los datos personales se efectuará bajo niveles de seguridad que impidan su pérdida, manipulación o accesos no autorizados

Para acceder a determinadas funcionalidad del sitio web de la tienda online será necesario que me facilites tus datos personales. Al incluir dicha información me garantiza que es tu verdadera identidad, toda la información que tu me facilitas es verdadera, exacta, actualizada y completa en el momento en el que me proporcionas la información.

Toda la información facilitada se incorporará a un fichero responsabilidad de la empresa Tanitart para procesar pedidos de compra, para facilitar la navegación y compra de los productos Tanitart y para ofrecerte información comercial, publicitaria y/o promocional. Al realizar un pedido manifiestas que estás de acuerdo en que pueda almacenar y procesar tus datos personales.

Me comprometo a respetar la confidencialidad de tu información de carácter personal y a garantizar el ejercicio de tus derechos. Los datos personales recibidos serán tratados de acuerdo con Ley Orgánica 15/99 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa concordante vigente en España. Como usuario de esta página web podrás en todo momento acceder, rectificar y cancelar los datos incluidos en el formulario de registro, por escrito, mediante e-mail (hola@tanitart.cat)

 

Uso de la tienda

Como usuario te sometes a utilizar la tienda, sus servicios y contenidos conforme a la legislación vigente, siendo tú como usuario el único responsable del uso que puedas hacer de los mismos. En el caso de registrarte, te sometes a proporcionar verazmente los datos facilitados y de mantenerlos actualizados. Como usuario debes garantizar que toda la información que proporcionas es lícita, real, exacta y veraz, y realizar un uso lícito de los servicios y contenidos de www.tanitart.cat.

Al acceder a este sitio web te conviertes en usuario del mismo y como tal aceptas las condiciones generales publicadas en este aviso legal. Me reservo el derecho a modificar estas condiciones generales en cualquier momento, por lo que si te interesa, deberías revisarlas cada vez que accedas al dominio.

 

Cookies

En virtud de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, te informo que esta página web puede utilizar cookies cuando cmo usuario navegas por sus diferentes pantallas. Una cookie es un dispositivo de almacenamiento y recuperación de datos de los usuarios de un sitio web. Durante el uso de la página web aceptas y autorizas expresamente el uso de cookies, de acuerdo con la política de privacidad.

Al hacer clic en los botones de Facebook y Twitter, se envían datos a las empresas de Facebook y Twitter, respectivamente. También a la empresa E-tracker, utiliza cookies para realizar estadísticas de uso y consulta de la página web wwww.tanitart.cat.

Recuerda que puedes configurar tu navegador web para aceptar, o no, las cookies de nuestro sitio web. Puedes escribirme a hola@tanitart.cat para realizar cualquier consulta relacionada con la política de cookies.

 


Legal advisor

 

 Coming soon.Esta página ha sido creada con Jimdo.

Con Jimdo puedes crear tu propia página web de forma gratuita y sin conocimientos previos. Elige un diseño y personaliza tu página en minutos. ¡Y listo!
Registrarse ahora en es.jimdo.com para tener una página web gratuita y ponerse manos a la obra.


Contacta amb mi / Contacta conmigo / Contact me:

hola@tanitart.cat


contador de visitas